header-image

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy dodavatele s odběratelem a jsou závazné pro všechny zákazníky.

2. Pojmy:

Dodavatel: OPRAVY OBRÁBĚCÍCH STROJŮ s.r.o.; třída Tomáše Bati 5330, 760 05 Zlín;
IČO: 29380120, DIČ: CZ29380120; Bankovní spojení: 2300346918/2010 (Fio bank)
Odběratel: zákazník, který poslal písemnou objednávku a tato obsahuje všechny důležité údaje o Odběrateli
Oprava: činnost vedoucí k zprovoznění stroje či zařízení, kterou provádí Dodavatel dle specifikace uvedené v objednávce
Výkaz práce oprav strojů a zařízení: 2-dílný propisovatelný doklad, na který pracovníci provádějící opravu zapisují prováděné činnosti a použité materiály.

3. Objednávka

Zákazník vždy zašle písemnou objednávku na e-mailovou adresu 1bublik@seznam.cz, kterou Dodavatel písemně potvrdí. Na základě objednávky a dle dohody s Odběratelem (nebo s pověřenou osobou) provede Dodavatel prohlídku stroje, odhadne rozsah opravy a čas nutný k provedení opravy a seznámí s tím Odběratele. Termín provedení opravy je co nejdříve v závislosti na vytížení Dodavatele. Zákazníci objednávající opravy pravidelně uzavřou s dodavatelem písemně Rámcovou objednávku na formuláři Dodavatele, která je uzavřena na dobu neurčitou.
Výpověď rámcové objednávky je možná jen písemně.
Případné změny nebo zrušení objednávky musí být oznámeny písemně.

Po obdržení objednávky může Dodavatel, pokud to považuje za potřebné, provést kontrolu finanční solventnosti Odběratele. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky, pokud kontrola finanční solventnosti odhalí, že Odběratel není schopný nebo není pravděpodobné, že Odběratel bude schopný zaplatit za opravu a Odběratel takové právo akceptuje.

4. Provedení opravy

Dodavatel provádí průběžně zápis o prováděných úkonech a použitých materiálech do Výkazu práce oprav strojů a zařízení.
Dodavatel vždy informuje Odběratele v případě navýšení objemu nutných prací oproti původnímu předpokladu, v případě použití drahých náhradních dílů a v případě zdržení opravy z důvodu čekání na dodání náhradních dílů.
Po ukončení práce schválí Odběratel (nebo pověřená osoba) rozsah práce a použitých materiálů svým podpisem (popř. i razítkem) na Výkaz práce. Tento Výkaz práce bude přiložen k faktuře.

5. Fakturace

Faktura je splatná 14 dní od data vystavení bankovním převodem. Dodavatel vystavuje faktury hromadně 1x za týden. Faktury spolu s výkazy práce jsou posílány elektronicky. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit platební lhůty a podmínky poskytnuté Odběrateli, jakož i zohlednit účetní a finanční informace zjištěné o Odběrateli a požadovat platbu předem formou předběžné faktury.
Dodavatel zůstává vlastníkem použitých materiálů a náhradní dílů až do úplného zaplaceni Odběratelem.
V případě nezaplacení je Dodavatel oprávněn uplatňovat úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.
Dodavatel je oprávněn po uplynuti splatnosti zažalovat Odběratele na zaplacení fakturované částky. Jakýkoliv spor, jakéhokoliv druhu bude předložen příslušným soudům v České republice, aplikovatelné právo bude České právo.

6. Cena

Cena za opravu CNC nebo konvenčního stroje je 520 Kč/hod. za jednoho pracovníka.
Cena za materiál je účtována dle skutečných nákladů.
Cena cestovného je 9 Kč/km.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

7. Záruka

Na provedené opravy se vztahuje záruka dle ustanoveních zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

 

Kontakt

Office

tel icon +420 577 524 255

Ladislav Bublík

tel icon +420 602 545 990

Roman Bublík

tel icon +420 608 728 374

[ Kompletní kontakt ] [ Všeobecné obchodní podmínky ] machine image